บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ

04นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน
Miss Ooyjariya Plubjeen
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

02-665 3777 ต่อ 6790
ooyjariya.p@rmutp.ac.th
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
03_resizeนางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
Mrs. Sukunya Pisitamorchai
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

02-665 3777 ต่อ 6791
sukunya.p@rmutp.ac.th
08_resizeน.ส.รัชนี ต่อเงิน
Miss Rachanee Torgern
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6762
ratchanee@rmutp.ac.th
10_resizeนางอุมาพร สรวลสรรค์
Mrs. Umaporn Sroulsrun
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-665 3777 ต่อ 6767
umaporn.s@rmutp.ac.th
18_resizeนายสาคร พรมจันทรา
Mr. Sakon Phomchantra
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-665 3777 ต่อ 6761
sakon.pr@rmutp.ac.th
01_resizeนางธัญวรัตน์ ทิพย์ไกรลาศ
Mrs. Tanyawarat Tipkailas
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6771
tanyawarat.t@rmutp.ac.th
เกด2น.ส.โสภิญญา นครกัณฑ์
Mrs. Sopinya Nakonkun
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6771
sopinya.n@rmutp.ac.th
หยกน.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย
Miss Thanyapron Pisitamorncchai
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6799
thanyapron.pis@rmutp.ac.th

Leave a Reply