ติดต่อเรา

ติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15
Email : noc@rmutp.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดต่อเรา (โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่)
แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย

 

Leave a Reply