บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการเข้าร่วมการอบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Doc)

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการได้เข้ารับการฝึกอบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 19 – 22 กรกฎาคม 255 จำนวน 4 วัน 3 คืน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่พัก Suan Bankrut Beach Resort (สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท)

 

 

กิจกรรมดำน้ำเกาะทะลุ http://www.bangsaphantour.com/index.php?mo=3&art=112587 ตามอัธยาศัย