บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการเข้าร่วมการอบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Doc)

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการได้เข้ารับการฝึกอบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ