โทรศัพท์ภายใน

 

สำนักงานเทเวศร์ โทร. 02 282 9009 ต่อ…

งาน บุคลากร เบอร์ต่อภายใน

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.นิวัตร 6789
รอง ผอ.สวท. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา/ผลิตสื่อ e-Learning เพชร Tel: 0-2356-4083
รอง ผอ.สวท. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร/จัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง นพชัย 6777
รอง ผอ.สวท. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกันคุณภาพ/หลักสูตรฝึกอบรม/Web สวท. เพชราภรณ์ 6764
งาน Hardware / Network โยธิน /แสงสรรค์ 6776
งาน Server / Network เชาวลิต / แสงสรรค์ 6785
งาน Software / Application 1 PHP ปาโมกข์ 6783
งาน Software / Application 2 ASP สมโภชน์ 6786
งาน Web ห้องสมุด นฤมล 6771
งาน MIS ห้องสมุด /Walai AutoLib สายธาร 6797
งานบริหารทั่วไป/การเงิน/บุคลากร/วัสดุ สุกัญญา 6791
งานสื่อสารองค์การ/ข้อมูล HRM/เบิกเงิน O/รายงานประจำเดือน รัชนี 6799
เลขานุการ ผอ. อ้อยจริยา 6790
งานสารบรรณ/e-Doc ธัญวรัตน์ 6762
ห้องสมุดเทเวศร์ โสภา 6795
ห้องสมุดเทเวศร์ จัดหนังสือ สุมาลี 6798
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร บัวระภา Tel: 02 282 9101 ต่อ…
ห้องสมุดพระนครเหนือ กมร Tel: 02 913 2491
ห้องสมุดโชติเวช รัตดา Tel: 02 281 0645
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง-พณิชยการพระนคร ณัฐพงศ์ / สุทธิพงษ์ Tel: 02 282 9101 ต่อ 7306
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง-เทเวศร์ ครรชิต 6779
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง-พระนครเหนือ เชวงศักดิ์ / อุมาพร Tel: 02 913 2424 ต่อ 214
ห้องสตูดิโอ-ผลิตสื่อ e-Learning ณัฏฐริกา เบอร์ตรง 02 356-4083 | Tel VOIP 12991 |

 

Fax. 02 280 7919

e-Mail : noc@rmutp.ac.th

ยืนดีให้บริการ…ฝากข้อความได้ ที่นี่

 

Leave a Reply